1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००)

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला 1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००) देणार तुम्ही शोधात असाल 1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००) तर हे आर्टिकल तुमच्यासाठी आहे. तर चला बघुयात.

NOTE – जे अंक टेबल मध्ये दिले आहे ते फॉन्टच्या कारणाने इंग्रजीत बदलले आहे. तुम्ही खाली दिलेल्या इमेज चा वापर करून मराठी अंक वाचू शकता.

1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००)

आणखी वाचा – मराठी पाढेमराठी बाराखडी

१ ते २० मराठी अंक – 1 to २० Marathi Numbers in Words

एक११अकरा
दोन१२बारा
तीन १३तेरा
चार१४चौदा
पाच१५पंधरा
सहा१६सोळा
सात१७सतरा
आठ१८अठरा
नऊ१९एकोणीस
१०दहा२०वीस

२१ ते ४० मराठी अंक – २1 to ४० Marathi Numbers in Words

21एकवीस31एकतीस
22बावीस32बत्तीस
23तेवीस33तेहेतीस
24चोवीस34चौतीस
25पंचवीस35पस्तीस
26सव्वीस36छत्तीस
27सत्तावीस37सदतीस
28अठ्ठावीस38अडतीस
29एकोणतीस39एकोणचाळीस
30तीस40चाळीस

४१ ते ६० मराठी अंक – ४1 to ६० Marathi Numbers in Words

४१एकेचाळीस५१एकावन्न
४२बेचाळीस५२बावन्न
४३त्रेचाळीस५३त्रेपन्न
४४चव्वेचाळीस५४चोपन्न
४५पंचेचाळीस५५पंचावन्न
४६सेहेचाळीस५६छप्पन्न
४७सत्तेचाळीस५७सत्तावन्न
४८अट्ठेचाळीस५८अट्ठावन्न
४९एकोणपन्नास५९एकोणसाठ
५०पन्नास६०साठ

६१ ते ८० मराठी अंक – ६1 to ८० Marathi Numbers in Words

६१एकसष्ट७१एकाहत्तर
६२बासष्ट७२बहात्तर
६३त्रेसष्ट७३त्र्याहत्तर
६४चौसष्ट७४चौऱ्याहत्तर
६५पासष्ट७५पंच्याहत्तर
६६सहासष्ट७६शहात्तर
६७सदुसष्ट७७सत्याहत्तर
६८अडुसष्ट७८अट्ठ्याहत्तर
६९एकोणसत्तर७९एकोणऐंशी
७०सत्तर८०ऐंशी

८१ ते १०० मराठी अंक – ८1 to १०० Marathi Numbers in Words

८१एक्याऐंशी९१एक्याण्णव
८२ब्याऐंशी९२ब्याण्णव
८३त्र्याऐंशी९३त्र्याण्णव
८४चौऱ्याऐंशी९४चौऱ्याण्णव
८५पंच्याऐंशी९५पंच्याण्णव
८६शहाऐंशी९६शहाण्णव
८७सत्याऐंशी९७सत्याण्णव
८८अट्ठ्याऐंशी९८अट्ठ्याण्णव
८९एकोणनव्वद९९नव्याण्णव
९०नव्वद१००शंभर

काय शिकलात?

आज आपण 1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००) पाहिले आहे पोस्ट वाचल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.

Leave a Comment