मराठी बाराखडी | Marathi Barakhadi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला Marathi Barakhadi – मराठी बाराखडी / मराठी चौडाखडी एकाच पोस्ट मध्ये देणार आहे. तुम्ही जर मराठी बाराखडी शोधात असाल तर हि पोस्ट तुमच्यासाठी आहे, तर चला बघुयात.

आणखी वाचा – मराठी इंग्रजी बाराखडीपाढे १-३०

Marathi Barakhadi - मराठी बाराखडी / मराठी चौडाखडी

मराठी बाराखडी । Marathi Barakhadi

काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकः
खाखिखीखुखूखेखैखोखौखंखः
गागिगीगुगूगेगैगोगौगंगः
घाघिघीघुघूघेघैघोघौघंघः
ङाङिङीडुडूडेडैडोडौडंडः
चा चिचीचुचूचे चैचोचौचंचः
छाछिछीछुछूछेछैछोछौछंछः
जाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजः
झाझिझीझुझूझेझैझोझौझंझः
त्रत्रात्रित्रीत्रुत्रूत्रेत्रैत्रोत्रौत्रंञः
टाटिटीटुटूटेटैटोटौटंटः
ठाठिठीठुठूठेठैठोठौठंठः
ढाढिढीढुढूढेढैढोढौढंढः
णाणिणीणुणूणेणैणोणौणंणः
तातितीतुतूतेतैतोतौतंतः
थाथिथीथूथूथेथैथोथौथंथः
दादिदीदुदूदेदैदोदौदंदः
धाधिधीधुधूधेधैधोधौधंधः
नानिनीनुनूनेनैनोनौनंनः
पापिपीपुपूपेपैपोपौपंपः
फाफिफीफुफूफेफ़ैफोफौफंफः
बाबिबीबुबूबेबैबोबौबंबः
भाभिभीभुभूभेभैभोभौभंभः
मामिमीमुमूमेमैमोमौमंमः
यायियीयुयूयेयैयोयौयंयः
रारिरीरुरूरेरैरोरौरंरः
लालिलीलुलूलेलैलोलौलंलः
वाविवीवुवूवेवैवोवौवंवः
शाशिशीशुशूशेशैशोशौशंशः
षाषिषीषुषूषेषैषोषौषंषः
सासिसीसुसूसेसैसोसौसंसः
हाहिहीहुहूहेहैहोहौहंहः
ळाळिळीळुळूळेळैळोळौळंळः
क्षक्षाक्षिक्षीक्षुक्षूक्षेक्षैक्षोक्षौक्षंक्षः
ज्ञज्ञाज्ञिज्ञीज्ञुज्ञूज्ञेज्ञैज्ञोज्ञौज्ञंज्ञः

मराठी बाराखडी पीडीएफ । Marathi Barakhadi PDF

Download PDF

काय शिकलात?

आज आपण मराठी बाराखडी / मराठी चौदाखडी Marathi Barakhadi पाहिली आहे पोस्ट वाचल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.

Leave a Comment