(1-100) मराठी अंक | Marathi Numbers

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला (1-100) मराठी अंक | Marathi Numbers – मराठी अंक सांगणार आहे तर, चला बघुयात Numbers in Marathi – मराठी अंक. आणखी वाचा – मराठी अंक १ ते १००

1 to 100 Marathi Numbers in Words (मराठी अंक १ ते १००)

मराठी अंक | Marathi Numbers

Sr. No.English (इंग्रजी)मराठी अंक
One – (वन)एक
Two – (टू)दोन
Three – (थ्री)तीन
Four – (फोर)चार
Five – (फाइव्ह)पाच
Six – (सिक्स)सहा
Seven – (सेव्हन)सात
Eight – (एट)आठ
Nine – (नाइन)नऊ
१०Ten – (टेन)दहा
11Eleven – (इलेव्हन)अकरा
12Twelve – (ट्वेल्व्ह)बारा
13Thirteen – (थर्टीन)तेरा
14Fourteen – (फोर्टिन)चौदा
15Fifteen – (फिफ्टीन)पंधरा
16Sixteen – (सिक्सटीन)सोळा
17Seventeen – (सेव्हन्टीन)सतरा
18Eighteen – (ऐटिन्)अठरा
19Nineteen – (नाइनटीन्)एकोणवीस
20Twenty – (टेवन्टि)वीस
21Twenty-one – (टेवन्टि-वन्)एकवीस
22Twenty-two – (टेवन्टि-टू)बावीस
23Twenty-three – (टेवन्टि थ्री)तेवीस
24Twenty-four – (टेवन्टि-फोर्)चोवीस
25Twenty-five – (टेवन्टि-फाइव्ह)पंचवीस
26Twenty-six – (टेवन्टि-सिक्स्)सव्वीस
27Twenty-seven – (टेवन्टि-सेव्हन्)सत्तावीस
28Twenty-eight – (टेवन्टि-एट)अठ्ठावीस
29Twenty-nine – (टेवन्टि-नाइन्)एकोणतीस
30Thirty – (थर्टी)तीस
31Thirty-one – (थर्टी-वन्)एकतीस
32Thirty-two – (थर्टी-टू)बत्तीस
33Thirty-three – (थर्टी-थ्री)तेहेतीस
34Thirty-four – (थर्टी-फोर्)चौतीस
35Thirty-five थर्टी-फाइव्हपस्तीस
36Thirty-six – (धर्टी-सिक्स्)छत्तीस
37Thirty-seven – (धर्टी-सेव्हन्)सदोतीस
38Thirty-eight – (थर्टी-ऐट्)अडतीस
39Thirty-nine – (थर्टी-नाइन्)ऐकोणचाळीस
40Forty – (फोर्टी)चाळीस
41Forty-one – (फोर्टी-वन्)एकेचाळीस
42Forty-two – (फोर्टी-टू)बेचाळीस
43Forty-three – (फोर्टी-थ्री)त्रेचाळीस
44Forty-four – (फोर्टी-फोर्)चौवेचाळीस
45Forty-five – (फोर्टी-फाइव्ह)पंचेचाळीस
46Forty-six – (फोर्टी-सिक्स्)शेहेचाळीस
47Forty-seven – (फोर्टी-सेव्हन्)सत्तेचाळीस
48Forty-eight – (फोर्टी-एट्)अठ्ठेचाळीस
49Forty-nine (फोर्टी-नाइन्)एकोणपन्नास
50Fifty – (फिफ्टी)पन्नास
51Fifty-one – (फिफ्टी-वन्)एकावन्न
52Fifty-two – (फिफ्टी-टू)बावन्न
53Fifty-three – (फिफ्टी-थ्री)त्रेपन्न
54Fifty-four – (फिफ्टी-फोर्)चोपन्न
55Fifty-five – (फिफ्टी-फाइव्ह)पंचावन्न
56Fifty-six – (फिफ्टी-सिक्स्)छप्पन्न
57Fifty-seven – (फिफ्टी-सेव्हन्)सत्तावन्न
58Fifty-eight – (फिफ्टी-एट्)अठ्ठावन्न
59Fifty-nine – (फिफ्टी-नाइन्)एकोणसाठ
60Sixty – (सिक्स्टी)साठ
61Sixty-one – (सिक्स्टी-वन)एकसष्ट
62Sixty-two – (सिक्स्टी-टू)बासष्ट
63Sixty-three (सिक्स्टी-थ्री)त्रेसष्ट
64Sixty-four – (सिस्टि-फोर्)चौसष्ट
65Sixty-five – (सिक्स्टी-फाइव्ह)पासष्ट
66Sixty-six – (सिक्स्टी-सिक्स्)सहासष्ट
67Sixty-seven – (सिक्स्टि-सेवन्)सदुसष्ट
68Sixty-eight – (सिस्टि-ऐट)अडुसष्ट
69Sixty-nine – (सिस्टि-नाइन्)एकोणसत्तर
70Seventy – (सेव्हन्टि)सत्तर
71Seenty-one – (सेव्हन्टि-वन)एकाहत्तर
72Seventy-two – (सेव्हन्टि-टू)बाहत्तर
73Seventy-three – (सेव्हन्टि-थ्री)त्र्याहत्तर
74Seventy-four – (सेव्हन्टि-फोर)चौऱ्याहत्तर
75Seventy-five – (सेव्हन्टि-फाईव्ह)पंचाहत्तर
76Seventy-six – (सेव्हन्टि-सिक्स्)शहात्तर
77Seventy-seven – (सेव्हन्टि-सेव्हन्)सत्याहत्तर
78Seventy-eight – (सेव्हन्टि-एट्)अठ्याहत्तर
79Seventy-nine – (सेव्हन्टि-नाइन्)एकोणऐंशी
80Eighty – (एटी)ऐंशी
81Eighty-one – (एटि-वन)एक्याऐंशी
82Eighty-two – (एटि-टू)ब्याऐंशी
83Eighty-three – (एटि-थ्री)त्र्याऐंशी
84Eighty-four – (एटि-फोर)चौ-याऐंशी
85Eighty-five – (एटि-फाइव्ह)पंच्याऐंशी
86Eighty-six – (एटि-सिक्स्)शहाऐंशी
87Eighty-seven – (एटि-सेवन)सत्तयाऐंशी
88Eighty-eight – (एटि-एट)अठ्याऐंशी
89Eighty-nine – (एटि-नाइन्)एकोणनव्वद
90Ninety – (नाईंटी)नव्वद
91Ninety-one – (नाइन्टि-वन)एक्याण्णव
92Ninety-two – (नाइन्टि-टू)ब्याण्णव
93Ninety-three – (नाइन्टि-थ्री)त्र्याण्णव
94Ninety-four – (नाइन्टि-फोर)चौऱ्याण्णव
95Ninety-five – (नाइन्टि-फाइव्ह)पंच्याण्णव
96Ninety-six – (नाइन्टि-सिक्स्)शहाण्णव
97Ninety-seven – (नाइन्टि-सेव्हन्)सत्याण्णव
98Ninety-eight – (नाइन्टि-एट्)अठ्ठयाण्णव
99Ninety-nine – (नाइन्टि-नाइन्)नौव्याण्णाव
100Hundred – (हंड्रेड)शंभर

काय शिकलात?

आज आपण (1-100) मराठी अंक | Marathi Numbers – मराठी अंक पाहिले आहेत पोस्ट वाचल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.

Leave a Comment